มาสร้างการ Notify Message ให้กับหลายๆ Application ของเรากันเถอะ เพื่อนๆคงอยากให้โปรแกรมของเราที่ทำงานอยู่ทุกวัน หรือมีการตั้ง Scheduler รันแบบอัตโนมัติเป็นแบบ Daily, Weekly, Monthly สามารถ Alert message หรือ Notify message เพื่อแจ้งให้เราทราบสถานะการทำงาน หรือสรุปการทำงานของโปรแกรมโดยที่เราเขียน Notify Service ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Web service ซึ่งจะทำให้โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานร่วมกันได้ทั้งองค์กร

1

 1.  สร้าง Class Send Mail ด้วย Web service  ดังนี้
  1.1 สร้าง Class Status เพื่อใช้เป็น Object ในการเก็บค่า Status และ Description web service ชื่อไฟล์ Status.cs

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Web;
  using System.Xml.Serialization;
  public class Status
   {
   private bool m_isSuccess;
   private string m_description;
   #region properties
   public bool IsSuccess
   {
   get
   {
   return m_isSuccess;
   }
   set
   {
   m_isSuccess = value;
   }
   }
   [XmlElement(IsNullable = true)]
   public string Description
   {
   get
   {
   return m_description;
   }
   set
   {
   m_description = value;
   }
   }
   #endregion
   public enum StatusType
   {
   OK = 0,
   RecordNotFound,
   UnableToInsert,
   UnableToUpdate,
   UnableToDelete
   };
   public Status()
   {
   }
   public Status(bool isSuccess, string description)
   {
   m_isSuccess = isSuccess;
   m_description = description;
   }
   }
  

  1.2 สร้าง Class SendMailResponse เพื่อใช้เป็น Object ในการ Return ค่าสถานะในการทำงานของ web service ชื่อไฟล์ SendMailResponse.cs

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Web;
  public class SendMailResponse
  {
   public SendMailResponse()
   {
   }
   public Status OperationStatus;
   public SendMailResponse(Status status)
   {
   OperationStatus = status;
   }
  }
  
  

  1.3 สร้าง Class SendMailService จุดที่น่าสังเกต BodyFormat เซตเป็น MailFormat.Html เพื่อรับและส่งเมลย์เป็น Htmlและค่าใน Mail Body ก็ทำให้เป็น Text Html เมลย์เราก็จะแสดงผลตาม Html ที่เราออกแบบอย่างสวยงาม ^_^

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Web;
  using System.Net.Mail;
  using System.Net.Mime;
  using System.Net;
  using System.Web.Mail;
  public class SendMailService
  {
   public SendMailService()
   {
   }
   public SendMailResponse SendEmail(string MailServer, string From, string MailTo, string Cc, string subject, string Body)
   {
   SendMailResponse resp = new SendMailResponse();
   Status result = new Status();
   try
   {
   System.Web.Mail.MailMessage MyMail = new System.Web.Mail.MailMessage();
   MyMail.From = From;
   MyMail.To = MailTo;
   MyMail.Subject = subject;
   MyMail.Body = getTemplate(subject, Body) ;
   MyMail.Cc = Cc;
   MyMail.BodyFormat = MailFormat.Html;
   MyMail.Priority = System.Web.Mail.MailPriority.High;
   SmtpMail.SmtpServer = MailServer;
   SmtpMail.Send(MyMail);
   result.IsSuccess = true;
   result.Description = "Success";
   }
   catch (Exception ex)
   {
   result.IsSuccess = false;
   result.Description = ex.Message;
   }
   resp = new SendMailResponse(result);
   return resp;
   }

  1.4 หน้าตา Web Service ที่เราได้จะเป็นดังรูป

  1.1

 2. วิธีการเรียกใช้งาน NotifyServices ที่เราสร้างขึ้นมาสามารถทำได้ดังนี้
  1. สมมุติผมสร้าง APP1 ขึ้นมาแล้วทำการ Add Service Reference เจ้าตัว NotifyServices จาก url ตามรูปหากเรามี web server ก็ Add จาก url server ที่เราเอา webservice ไปวางแล้วทำการคลิก OK ดังรูป2
  2. ทดลองเขียนโปรแกรมเรียกใช้ Notify Service ของเราได้ตามโค้ดด้านล่าง
   ServiceNotify.SendMailResponse objResp = new ServiceNotify.SendMailResponse();
   ServiceNotify.notifierSoapClient service = new ServiceNotify.notifierSoapClient();
   objResp = service.SendMailCommand("MailServer", "source@gmail.com", "destination@gmail.com", "", "Subject", "TextBody");
   
   

   ข้อดีของการทำเป็น web service คือเราเขียนขึ้นมาครั้งเดียวสามารถเรียกใช้ได้จากหลากหลาย application หรือจากหลากหลาย platfrom สามารถดาวน์โหลดโค้ดตามลิ้ง https://autosoft.in.th/sourcecode/NotifyServices.zip

TG Facebook Comments