เมื่อองค์กรธุรกิจเห็นความสำคัญของข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน และได้มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายถึงอนาคต ทำให้เรื่อง Big Data เริ่มมีความสำคัญและน่าสน…
Read More