Table & Table Matrix เป็น Visualizations ที่นำข้อมูลมาแสดงผลในลักษณะตาราง ซึ่งมักนิยมใช้แสดงผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ต้องการเห็นได้ชัดเจนและนำมาเปรียบเทียบ เช่นข้อมูลเป้า ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ยิ่งในทางบัญชีจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลชัดเจนมาก ยิ่งถ้ามีข้อมูลหลาย ๆชุดเราอาจเลือกใช้ตารางในการแสดงผล ซึ่งใน Power BI เองก็มีการใส่สีสันปรับแต่งให้ดูไม่น่าเบื่อ สามารถทำได้ดังนี้

ตัวอย่างโค้ด PowerBI
https://www.autosoft.in.th/wp-content/uploads/2021/02/Table_TableMatrix.zip

TG Facebook Comments