วันนี้เราจะมาทำกราฟแสดงผลข้อมูลพยากรณ์ยอดขายที่เกิดจากการคำนวณด้วยสูตรของเราเอง แล้วนำมา Plot ลงที่ Line Chart ใน Power BI ซึ่งแน่นอนว่าบางทีวิธีการคำนวณ Sales Forecasting ก็จะมี Algorithm หรือ Tools ต่างๆที่ใช้รันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นในเนื้อหานี้ ในเนื้อหานี้จะนำข้อมูลที่ถูกคำนวณมาแล้วมาทำการ Plot ลงกราฟให้เห็นถึง ยอดขาย(Sales), เป้า(Target), พยากรณ์ยอดขาย(Sales Forecast) รายละเอียดดังรูป

จากรูปเราจะเห็น เส้นสีฟ้าคือ Target, เส้นสีเหลืองคือ ยอดขาย(Sales), เส้นสีแดงคือ ข้อมูลพยากรณ์ยอดขาย(Sales Forecast) ล่วงหน้า 3 เดือน

เรามาเริ่มกันเลยครับ ขั้นตอนแรก เราต้องเตรียมรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในแบบที่นำไป Plot เส้นโดย”เส้นยอดขาย”จะต่อด้วย”เส้นพยากรณ์ยอดขาย” เทคนิคของเราคือใช้ค่าในเดือนสุดท้ายของยอดขาย(Sales) มาเป็นค่าเริ่มต้นของ forecast ที่เราจะนำมาเชื่อมต่อ ดังรูป


จากนั้นเลือก Line Chart มาวาง
– ฟิลล์ year_month มาวางที่ Axis
– ฟิลล์ target, sales, forecast  วางที่ Values
ดังรูปด้านล่างก็จะได้หน้าตากราฟของเราขึ้นมาแระ

ในส่วน Axis หาก Default อยู่ที่ Date Hierarchy  เราเลือกให้เหลือ year/month และต้องเปลี่ยนมาเป็นฟิลล์ year_month ตามปกติ ดังรูป
        

เราก็จะได้กราฟตามรูปด้านล่างเป็น Trend Line ในแต่ละเดือน  จากนั้นเรามาปรับสีโดยเฉพาะ Measurement Forecast เราเลือกให้เป็นสีแดงเพื่อให้แตกต่างจากยอดขายชัดเจน ดังรูป

หากเราต้องการแสดงตัวเลขโชว์บนเส้น ไปที่เครื่องมือเลือก Data labels เป็น On แล้วก็สามารถปรับแต่งสีได้ ดังรูป

เลือก Title เป็น On สามารถเพิ่ม Title text, Font color, Background color ดังรูป

เลือก Background เป็น On เพื่อปรับสีพื้นหลัง ดังรูป

ไปที่เครื่องมือ Analytics สามารถเพิ่ม Line ต่างๆในที่นี้ใส่ Average Line ของ Sales ดังรูป

 

TG Facebook Comments