มาสร้าง Dashboard ที่แสดงถึงพนักงานขายที่ขายเก่งที่สุดติด Top 5, 10, 20 โดยสามารถเลือกปุ่มแสดงผลได้ และแสดงเป้าของพนักงานขายแต่ละคน ยอดขายที่พนักงานขายแต่ละคนทำได้ แสดงส่วนลด แสดงยอดขายที่หักส่วนลดแล้ว และแสดงผล %Achieve ของพนักงานขายแต่ละคนได้

โดย

Net Sales = Total Sales – Discount

%Achieve = Net Sales / Target

และปรับแต่สีสันให้สวยงามตามรูปด้านล่าง

  1. Dashboard Result (หน้าตา Power BI Dashboard ที่เราต้องการ) ไปเริ่มสร้าง Dashboard กันเลย

2. Data Source สำหรับใช้ทำ Workshop
https://www.autosoft.in.th/wp-content/uploads/2019/12/01_DataSource.zip

3. Import ข้อมูลจาก excel file

4. เลือกไฟล์จาก Path ที่เตรียมไว้

5. เลือก Data ทั้ง 3 Table แล้วเลือกปุ่ม Load

6. เช็คความสัมพันธ์ของ Table (กรณีชื่อฟิลด์ของ 2 ตารางเหมือนกันโปรแกรมจะเชื่อมให้อัตโนมัติ)

7. ทำการ Add Image ใน Page Background

8. ปรับ Transparency เท่ากับ  0 จะได้ Theme  ของ Dashboard   ดังรูป

9. Create Table  “master_top_n”

10. Download Power BI Visual

https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=power-bi-visuals

11. Import Power BI Visual

12. สร้าง New Table   โดยเขียน Dax  Summary  Data  เพื่อที่จะ Rank  ลำดับของพนักงานขาย

DataSalesSummary = SUMMARIZE( DataSales

                   ,DataSales[EmployeeKey]

                   ,”SalesAmount”,sum(DataSales[SalesAmount])

                   ,”Discount”,sum(DataSales[DiscountAmount])

                   )

13. ลากความสัมพันธ์ของ Table “DataSalesSummary” โดยเชื่อม Employeekey ไปยัง Table “masterSales”

14. สร้าง Measurement ขึ้นมาใหม่

#TotalSalesAmount = sum(DataSalesSummary[SalesAmount])

15. ทำการจัดเรียงลำดับด้วยคำสั่ง RANKX

SalesRankX = RANKX(all(masterSales),[#TotalSalesAmount],,DESC)

16. เลือกข้อมูลพนักงานขายมาวางไว้ที่ตาราง และฟิลด์ SalesRankX  เพื่อตรวจสอบการจัดลำดับพนักงานขาย

17. สร้างคำสั่งในการเลือก Top N ตามการคลิกปุ่ม โดยทำการ New Measure

SelectTopN = IF(DataSalesSummary[SalesRankX] <= VALUES(master_top_n[top_n]),1,0)

18. เลือก “SelectTopN” มาวางเพื่อ Filter Table Visual และเลือก is มีค่าเท่ากับ 1  และทดสอบคลิกปุ่ม Top 5

19. ปรับค่าของปุ่มให้ Multiple selection เท่ากับ Off และ ค่า Forced selection เท่ากับ On

20. สร้าง New Measurement “#TotalDiscount”

#TotalDiscount = sum(DataSalesSummary[Discount])

21. สร้าง New Measurement “#Net Sales”

#Net Sales = [#TotalSalesAmount]-[#TotalDiscount]

22. สร้าง New Measurement “#TargetSales”

#TargetSales = sum(TargetSales[Target2013])

23. สร้าง New Measurement “%Achieve”

%Achieve = [#Net Sales] / [#TargetSales]

24. เลือก Employee Photo  ใส่ในตาราง

25. เลือกฟิลด์ EmployeePhoto แล้วเปลี่ยน Data Category เป็น Image URL

26. ตารางของเราก็จะแสดงรูปพนักงานดังรูป

27. ปรับขนาดของรูปภาพในตารางที่ Image Height ดังรูป

28. เลือกตารางและปรับสี Background สีตัวอักษร ตามต้องการ

29. ปรับแต่งสีสันให้ครบทุกฟิลด์

30. ปรับฟิลด์ %Achieve ให้อยู่ในรูป % ดังรูป

31. เพิ่ม Card เพื่อใส่ตัวเลขยอดรวมของเป้า (Total Target)

32. ปรับ Background ให้เป็นสีดำ

33. มาถึงตรงนี้ ทุกท่านน่าจะปรับแต่งความสวยงามตามที่เราต้องการและจัด Format เองได้แล้วครับ

ตัวอย่างไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ใน Workshop นี้
https://www.autosoft.in.th/wp-content/uploads/2019/12/01_DataSource.zip

https://www.autosoft.in.th/wp-content/uploads/2019/12/02_PowerBIVisual-1.zip

https://www.autosoft.in.th/wp-content/uploads/2019/12/03_Image.zip

https://www.autosoft.in.th/wp-content/uploads/2019/12/04_PBIX-2.zip

TG Facebook Comments