การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอแผนภาพข้อมูล(Data Visualization) ด้วย Microsoft Power BI
Work Shop เพื่อฝึกการใช้งาน Power BI

    

 

เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่ม 1

ตัวอย่าง Dashboard สำหรับ Work Shop

TG Facebook Comments