BI เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นหาคำตอบที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งวิธีการประมวลผลของ BI จะเรียกว่า OLAP (Online Analytical Processing) จะจัดการกับข้อมูลโดยคำนวณหายอดรวมที่มีการใช้บ่อย ๆ ไว้ล่วงหน้า (Aggregation) ดังนั้นเมื่อต้องการวิเคราะห์ หรือหาผลรวมก็จะเรียกดึงได้ง่ายและรวดเร็ว

TG Facebook Comments