จากรูปด้านล่างกรณีที่เราต้องการ Grouping ข้อมูลในแต่ละเดือน (order date คือ end of month) และนำ Product มา concat ต่อๆกันไป จากนั้นทำการ Sum ยอดทั้งหมดในเดือนนั้นๆ
จะสามารถเขียน SQL ได้ยังไง

ตัวอย่าง SQL Script


–Prepare Data Demo
with [data_demo] as (
select order_date=’2017-01-31′,product=’Notebook’ , price = 32000
union all
select order_date=’2017-01-31′,product=’Mouse’ , price = 750
union all
select order_date=’2017-02-28′,product=’Notebook’ , price = 32000
union all
select order_date=’2017-02-28′,product=’Monitor’ , price = 18000
union all
select order_date=’2017-02-28′,product=’Keyboard’ , price = 450
)
–Script Select
select order_date
,product = (select quotename(product) from [data_demo]
where a.order_date = order_date for xml path(”),type).value(‘.’,’varchar(max)’)
,sum(price) as price
from [data_demo] a
group by order_date

ทดลองรัน script ผ่าน SQL Server Management studio
Cr. K. Mint The Flash

TG Facebook Comments