ตัวอย่าง Sales Performance Dashboard ผู้ใช้สามารถคลิกลองเล่น Power BI Dashboard ได้ครับ เช่น เลือกดู performance ราย sales team, by location รวมถึง Time Series ดังตัวอย่าง Power BI Dashboard ข้างล่าง

TG Facebook Comments