สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธี SUM ข้อมูลผลรวมยอดหลังตามจำนวนเดือนที่เราต้องการ สามารถใช้ DATEINPERIOD ดังนี้
Sum Amount(last N months) = CALCULATE ( SUM (data_crm_transfer[NETAMT]),
DATESINPERIOD(master_date[end_month], MAX (master_date[end_month]),– 6,MONTH)
)
จากรูปด้านล่างเป็นการ SUM ค่า 6 เดือนย้อนหลัง

TG Facebook Comments