เป็นอีกหนึ่ง Project ที่ใช้ระบบ Cloud Computing มาใช้เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล และใช้ Tools จากค่าย Microsoft ในการพัฒนา ได้แก่ SQL Server 2016, Integration Services, Microsoft .Net
เพื่อพัฒนาระบบ Online CRM เพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำ Data Analysis และ Decision Support ในด้านต่างของผู้ใช้งานและที่สำคัญคือ Data Quality ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดTG Facebook Comments